Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Żnin.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Redaktor Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk,adres poczty elektronicznej katarzyna.leszczynska-krawczyk @bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 752 62 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność Architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Żninie

Siedziba Komendy Powiatowej Policji, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Plac Wolności 4 w Żninie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. W pobliżu znajdują się ogólnodostępne parkingi, także dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień oraz drzwi jednoskrzydłowe. Istnieje możliwość umieszczenia podjazdu dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.  

Wewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i wózku inwalidzkim. Po prawej stronie za drzwiami głównymi znajduje się dzwonek przywoławczy oraz punkt przyjęć interesantów, gdzie funkcjonariusz udzieli stosownych informacji.

Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Odbierani są z poczekalni znajdującej się przed stanowiskiem dyżurnego i poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komendy. Przemieszczanie się po budynku wymaga pokonywania schodów. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Korytarze są szerokie, lecz znajdują się na nich stopnie uniemożliwiające swobodne poruszanie się. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim obsługiwane są w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów, które znajduje się w pobliżu wejścia głównego.
Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W komendzie nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się urządzenie terminal Cisco DX80 z zainstalowaną aplikacją połączeń audio-wideo.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W komendzie pracują osoby posiadające przeszkolenie w zakresie komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim

Siedziba Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim znajduje się przy ulicy Szkolnej 7 i oznaczona jest tablicą informacyjną umieszczoną przed budynkiem. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się parking dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku prowadzą drzwi jednoskrzydłowe, wejście do komisariatu jest wolne od barier architektonicznych. W holu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń.

W komisariacie pracują osoby posiadające przeszkolenie w zakresie komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Odbierani są z poczekalni znajdującej się przed stanowiskiem dyżurnego i poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Przemieszczanie się po budynku wymaga pokonywania schodów. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Korytarze są szerokie i umożliwiają swobodne przemieszczanie się. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim obsługiwane są w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów, które znajduje się bezpośrednio przy wejściu głównym.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Przy recepcji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy stanowisku dyżurnego znajduje się pętla indukcyjna oraz dzwonek przywoławczy.

Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żninie, pod numerem telefonu 47 7526 200, 47 7526221 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Komisariat Policji w Barcinie

Siedziba Komisariatu Policji w Barcinie znajduje się przy ulicy Artylerzystów 9A, oznaczony jest tablicą informacyjną. Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Barcinie, znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku komisariatu prowadzą schody uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do środka obiektu. Komisariat nie posiada pochylni ani platform. Do wnętrza prowadzą drzwi jednoskrzydłowe. W holu znajduje się dzwonek przywoławczy. Poruszanie się wewnątrz budynku nie wymaga pokonywania schodów.

Toaleta przeznaczona dla interesantów nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W komisariacie nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W komisariacie nie ma osób posiadających przeszkolenie w zakresie komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

Komisariat Policji w Barcinie nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żninie, pod numerem telefonu 47 7526 200, 47 7526 221 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi.Posterunek Policji w Łabiszynie

Siedziba Posterunku Policji w Łabiszynie znajduje się przy ulicy Plac 1000-lecia 1. Posterunek znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Łabiszynie. Przed wejściem do obiektu znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do wnętrza posterunku przez drzwi jednoskrzydłowe. Wejście jest wolne od barier architektonicznych.   

Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta. Poruszanie się po pomieszczeniach posterunku nie wymaga pokonywania schodów.

Toaleta przeznaczona dla interesantów jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W posterunku nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W nie ma osób posiadających przeszkolenie w zakresie komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W posterunku pracują osoby posiadające przeszkolenie w zakresie komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

Posterunek Policji w Łabiszynie nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żninie, pod numerem telefonu 47 7526 200, 47 7526 221 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

 
Powrót na górę strony