Deklaracja dostępności - KPP w Żninie

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Żnin.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Redaktor Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk,adres poczty elektronicznej katarzyna.leszczynska-krawczyk @bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 752 62 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Powiatowej Policji, znajduje się przy ulicy Plac Wolności 4 w Żninie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną.

Wewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i wózku inwalidzkim. Po prawej stronie za drzwiami głównymi znajduje się dzwonek przywoławczy.

Po prawej stronie budynku znajduje się punkt przyjęć interesantów, gdzie funkcjonariusz udzieli stosownych informacji .

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z przed punktu przyjęć interesantów i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach funkcjonariuszy lub pracowników KPP.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, przy schodach. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się urządzenie terminal Cisco DX80 z zainstalowaną aplikacją połączeń audio-wideo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

 

Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim

Siedziba Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim znajduje się przy ulicy Szkolnej 6 i oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów. Bariery architektoniczne uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do komisariatu.

Interesanci odbierani są sprzed wejścia do komisariatu i poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Poruszanie się po budynku komisariatu nie wymaga pokonania schodów.

Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żninie, pod numerem telefonu 47 7526 200, 47 7526221 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.Komisariat Policji w Barcinie

Siedziba Komisariatu Policji w Barcinie znajduje się przy ulicy Artylerzystów 9A, oznaczony jest tablicą informacyjną. Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Barcinie, w którym znajduje się komisariat znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Przeszkody architektoniczne uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do komisariatu. Poruszanie się wewnątrz budynku komisariatu nie wymaga pokonania schodów.

Komisariat Policji w Barcinie nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żninie, pod numerem telefonu 47 7526 200, 47 7526 221 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.Posterunek Policji w Łabiszynie

Siedziba Posterunku Policji w Łabiszynie znajduje się przy ulicy Plac 1000 lecia 1. Posterunek znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Łabiszynie. Przed wejściem do budynku znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do wnętrza budynku.

Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta. Poruszanie się po pomieszczeniach komisariatu nie wymaga pokonania schodów.

Posterunek Policji w Łabiszynie nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żninie, pod numerem telefonu 47 7526 200, 47 7526 221 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

 

Pliki do pobrania